Näin totesi tie­to­tur­vayh­tiö F-Securen tut­ki­mus­joh­taja Mikko Hyp­pö­nen tors­taina ICT Expo mes­suilla. Suu­rim­mat tie­to­turva uhat koh­dis­tu­vat tällä het­kellä van­hen­tu­nei­siin Java ja Adobe Rea­der ver­sio­hin.

Väl­tä­kää Javaa jos vain voitte. Java on yli­voi­mai­sesti pahin­tie­to­tur­vauhka koneille ja lait­teille, neu­voo Hyp­pö­nen pitäes­sään esi­tel­mää. Mikäli Javaa nyt on kui­ten­kin pakko käyt­tää kuten Sampo Pan­kin verk­ko­pan­kissa niin käyt­tä­kää sitä eri selai­mella kuin millä nor­maa­listi selai­lette verkkoa.

Chro­men tur­val­li­suus perus­tuu Googlen omaan Java engi­neen, jota ei ole muissa selai­missa käy­tössä. Ylei­sesti muut selai­met käyt­tä­vät Orca­len tar­joa­maa Javaa.

Ainoa asia mikä Chro­messa arve­lut­taa ihmi­siä, voi­kin olla sen yksi­tyi­syy­den suoja. Sillä Google pyr­kii oman selai­mensa avulla tal­len­ta­maan tie­toa ihmi­sistä ja hei­dän käyt­täy­ty­mi­ses­tään ver­kossa. Tätä tie­toa voi­daan käyt­tää entis­tä­kin tar­kem­paan mai­non­taan. Toi­min­ta­han ei ole miten­kään pel­käs­tään Googlen tapa tehdä asioita, vaan myös esi­mer­kiksi Face­book tal­len­taa liikkeitäisi.

Mai­nonta onkin oikeas­taan siten Googlen ja Face­boo­kin ydin­lii­ke­to­min­taa, jolla rahoi­tet­taan käyt­tä­jille tar­jot­ta­via ilmai­sia pal­ve­luita. Pal­ve­luita joita on helppo käyt­tää ja ne kou­kut­ta­vat lisää ihmi­siä mukaansa.

Tämä on kui­ten­kin pie­nempi paha kuin se, että rikol­li­set sai­si­vat koneita hal­tuunsa ja käyt­täi­si­vät niitä rikol­li­seen toimintaan.

About sami